Regulamin

Regulamin sklepu internetowego z kursami online na: wiedza.plandaltonski.pl (ważny od 01.01.2021)

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy „Kursy online Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl”, nazywany dalej „Sklepem” dostępny pod adresem internetowym wiedza.plandaltonski.pl prowadzony jest przez Roberta Sowińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sor-Man Robert Sowiński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 728 173 28 84,  REGON 100269489.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców oraz do Przedsiębiorców indywidualnych korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca/Wydawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sor-Man Robert Sowiński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 728 173 28 84,  REGON 100269489.

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Uczestnik – osoba, której dane osobowe w postaci maila oraz imienia i nazwiska są zarejestrowane na platformie wiedza.plandaltonski.pl, która ma prawo do korzystania z zakupionego przez Klienta dostępu do kursu, otrzymania zaświadczeń ukończenia kursów, jeśli takowe występują przy danym kursie.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 6. Przedsiębiorca indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że  nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym wiedza.plandaltonski.pl

 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 3. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 4. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy:  ul.Główna 50A, 92-701 Grabina

 2. Adres e-mail Sprzedawcy:  robert@sor-man.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 601 054 754

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 11 1050 1461 1000 0097 7466 9940

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 18:00

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są
  – urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Chrome i inne pokrewne,
  – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  – włączona obsługa plików cookies,,
  – zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji dostępny w trakcie zamawiania kursu online.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła otrzymanych w mailu po złożeniu zamówienia.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam” po czym kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”;

 3. podać niezbędne do złożenia zamówienia i otrzymania faktury dane;

 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Dostawa w rozumieniu tego regulaminu, jest umożliwieniem za pomocą kodu dostępu przesłanego mailem, uzyskaniem dostępu do zakupionego kursu online w okresie wskazanym w opisie kursu. Dostęp taki następuje po opłaceniu wybranego kursu.

 2. W przypadku zamówień dokonanych drogą mailową przez podmioty zamawiające dostęp dla swoich pracowników, czas dostępu do zakupionego kursu płynie od momentu wysłania linków z hasłami do założonego przez Sprzedawcę konta z zamówionym kursem.  Wysyłka maili z danymi dostępowymi następuje niezwłocznie po opłaceniu faktury za złożone zamówienie na adresy wskazane przez Klienta.

 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Dotpay Sp. z o.o oraz PayU S.A. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  – Płatności elektroniczne

  – Płatność kartą płatniczą:

  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  – płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia momentu uznania pozytywnej autoryzacji.

 

§ 10
 
Uprawnienia i obowiązki  Uczestnika

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  a) dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach zakupionych w ramach platformy wiedza.plandaltonski.pl, na własne konto, na czas jaki jest określony w opisie każdego kursu

  b) otrzymania Zaświadczenia o ukończeniu kursu online, jeśli taki kurs ma włączoną taka opcję a w przypadku wybranych kursów, które są specjalnie opisane i mają zadania do przesłania trenerowi/opiekunowi kursu, certyfikatu ukończenia szkolenia;

 2. Uczestnik zobowiązany jest do:
  a) samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia
  b) przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu
  c) w przypadku zmiany urządzenia na którym odbiera kurs poinformowanie Wydawcy, aby nie stracić dostępu do zakupionych kursów
  d) jeśli do otrzymania certyfikatu ukończenia kursu wymaga się zaliczenia zadań wskazanych w kursie, należy je przesłać prowadzącemu w terminie pozwalającym na sprawdzenie i odesłanie ewentulanych uwag. W przypadku kursu z „Pedagogiki planu daltońskiego” ostatnie zadanie na leży przesłąc nie póżniej niż 7 dni przed upływem czasu dostepu do kursu.  
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach na platformie wiedza.plandaltonski.pl stanowią wyłączną własność intelektualną Wydawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 4. Uczestnik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach platformy e-learningowej materiałów szkoleniowych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Wydawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 5. Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać wyłącznie dodatkowe materiały szkoleniowe z platformy wiedza.plandaltonski.pl do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 6. Uczestnik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji wideo.
 7. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą wiedza.plandaltonski.pl materiałów, do których Wydawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Wydawcy.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów szkoleniowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.
 9. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Wydawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

 

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  –  przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  – W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
  – Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Klienta o odstąpieniu od Umowy usuwa dostęp do zakupionych przez Klienta kursów dla wszystkich Uczestników których dotyczyła transakcja.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  – o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Uczestnik zapoznał się z dostarczonymi treściami cyfrowymi co najmniej w 25%. 

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i Uczestników zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca – SOR-MAN Robert Sowiński, 92-701 Grabina ul.Główna 50A.
 2. Dane osobowe Klientów i Uczestników zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez administratora danych zostały zamieszczone w Polityce prywatności.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1 – Oświadczenie_o_odstąpienie_od_umowy_zawartej_na_odległość_lub_poza_lokalem_przedsiębiorstwa

Copyright © SOR-MAN Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea